Showing all 1 result


Trồng cây có thể dùng hạt giống hoa chuông tốt hay có khi được trồng bằng cây giống. Trong giai đoạn một, hạt giống hoa chuông phải được nảy mầm ở 18-22 ° C. Hạt giống hoa chuông tốt nhất nên nảy mầm trong vòng 5-10 ngày. Trong giai đoạn hai, sau khi hạt giống nảy mầm, áp dụng 100 ppm nitơ từ phân bón đầy đủ và tăng trưởng ở mức 20-25 ° C. Giai đoạn ba, khi các cây mọc đều vào khay cắm, sử dụng EC of0.7-1.0 dS / m ( 2: 1 pha loãng) hoặc 1,0-1,5 dS / m (pourthru) nên được duy trì trong giai chu kỳ phân bón đầy đủ. Sakata khuyến cáo sử dụng canxi nitrat tại giai đoạn này. Các cây con đã sẵn sàng để đem trồng ở giai đoạn có 2-3 lá thật.